شعر عبید زاکانی

پارس ناز
شعر دبستانی ها...

پارس ناز