به خاطر دوستی

به خاطر دوستیمون می نویسم

پاکی آبو تو رگهام جاری میکنم