منبع : چکیده مطالعات سونات از کتب دینی و قرآن مجید


قرآن مجید قفل بزرگی دارد مانند گنجی بزرگ که در یک صندوق مخفی است و قفلی
بر آن که جز با " بسم الله الرحمن الرحیم " باز نخواهد شد. اولین...