دریافتم، زندگی معجزه حیات است.

زندگی با کلمه*های من ساخته می*شود و هر کلمه*ای رد پای معجزه است.

پس می*توانم زیبایی را با کلماتم بیافرینم.

هرگاه کسی خشم داشت بدانم به نوازش و...