طنز؛ جامعه به سریال حساسیت دارد!


اعلام آمادگي بيش از 7000 پزشك براي تجمع عليه سريا*ل «در حاشيه»
روزنامه قانون نوشت:

برترین ها
در خبرها آمده بيش از 7 هزار پزشك براي تجمع...