دوری از دلم ببین چقد نگرانتم
منو میشکنی ولی من هنوز فکر حالتم
نگرانتم بخدا قسم نگرانتم
فکر حالتم
نگرانتـــــــم
اگه روز و شب پر دلهرم
فکر حالتم
من چیکار کنم باورت شه من نگرانتم...