بنام خداوند بخشنده بخشایشگر

وبسایت فرهنگی , مذهبی شهید آوینی

الر(این حروف مقطعه رموز خدا و رسول است ) این است کتاب الهی که حقایق را آشکار می سازد.(1)

این قرآن مجید را ما...