گل یا شکوفه و مباحث آن

ویکی پدیا
گُل یا شکوفه ساختار زایشی در گیاهان گل*دار یا نهان*دانه است. کارکرد زیست*شناختی گل به هم رسانیدن یاختهٔ زایشی نر (اسپرم) و یاخته زایشی ماده (تخم) است....