می تونم چون با خداممیتونم تا سحرگاه پرواز کنم

تا وقتی با خدا م

میتونم با سپیده چشام سوی سبزها ناز کنم