!
معماری این بنا جادویتان می کند
عمارت مفخم


فراوری: الهام مرادی
بخش گردشگری تبیان
در شمال شرق شهر بجنورد عمارتی وجود دارد که بزرگترین و شاخص*ترین اثر معماری دوره قاجار در...