شعر : دلم در عاشقی آواره شدآواره تر بادا....

پارس ناز

تنم از بی*دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا
دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا
به خونریز غریبان چشم تو عیاره تر بادا
به...