نیس مثه تو...


نیس مثه تو برام مهربون باشه

مثه آب زلال برام باشه
نیس مثه تو برام پاک باشه مثه یه چشمه

نیس مثه تو دفتر شعرو ترانه هامو بخوونه
نیس دیگه مثه تو باورم کنه