نوزاد در طول زایمان چه چیزی را تجربه می کند؟

نی نی سایت:

آیا می خواهید بدانید که نوزاد شما هنگام تولد چه احساسی دارد؟ دوست دارید تجربه کودک را در حین تولد و ورود به این دنیا بدانید؟
...