پل زیبای دلیچان از آثار ملی ایران

پورتال جامع ایران ناز

پل دلیچای که سالیان طولانی راه ارتباطی تهران به شمال بوده، حالا سالیان سال است دارد رو به ویرانی می* رود. این پل در فهرست آثار...