صبورانهمن با بهار آمده , بهاران را خواهانم

توفانیست گویی باز هوای چشمان خیسم

من دل بی دلهره و بی هوسی می خواهم