بشکن لاک تنهائیباش با من و بشکن این لاک تنهائیکه بامدادان ز پشت خورشید طلایی سرزد