سه شنبه 25/1/1394
تاريخ :

بی خود و بی جهت

نگاهی به "استراحت مطلق" ساخته عبدالرضا کاهانی.

محمدرضا مقدسیان
بخش سینما و تلویزیون تبیان