شاگردی از استاد پرسید: منطق چیست؟
منبع: پورتال آسمونی
استاد کمی فکر کرد و جواب داد :

گوش کنید ، مثالی می زنم ، دو مرد پیش من می آیند. یکی تمیز ودیگری کثیف من به آن ها پیشنهاد می کنم...