نقش سرد خانه و طراحی سردخانه در فضای تجارینقش انبار در فضای تجاری در کشورهای مختلف متفاوت است. با توجه به شرایط موجود در ایران، از نظر کارایی شرکت های پخش و توزیع و همچنین توسعه فروشگاه های آنلاین،...