زبان فارسی باستان، نیای زبان فارسی امروز، زبان قوم پارس بوده*است که پس از ورود به ایران در جنوب غربی آن (استان فارس کنونی) ساکن شدند و شاهنشاهی بزرگ هخامنشی را در ۵۵ ق. م. بنیاد نهادند. به نظر می*رسد...