هر آنچه که درباره آموزش سیاه قلم می خواهید بدانید را از اینجا بخوانید:
این روز ها روش ها و تکنیک های زیادی برای آموزش سیاه قلم و استفاده از زغال و قلم مو وجود دارد که به تمامی این تکنیک ها نقاشی...