لاپاراسکوپی به پزشک کمک می کند تا بدون اینکه برش های عمیق و بزرگ بر روی شکم بیمار، زده شود با کمک چند برش نقطه ای لوله ای دوربین دار وارد شکم شده و با کم کردن حجم معده و کوتاه کردن مسیر عبوری غذا از...