حجم سینه در کدام روش جایگذاری پروتز بزرگتر میشود؟ روش زیر غده ای، حتی در مورد پروتزهای قطره اشکی، ممکن است سبب ایجاد برجستگی شدید در بالای سینه شود شاید این سبب شود که وجود پروتز در سینه زن کاملا...