شکر آب

بین منوتو شده شکر آب تو که برام بودی مثه گلاب
یا مثه شاخ نبات و من بودم برات مثه حباب
یادته گلبرگ یاسها رو دیده می گفتم:
اینا یادآور گذرون عمره و شباب؟

بین منو تو...