روند بهبودی پس از عمل در پروتز زیر عضله سریع تر است یا زیر غده؟ روند بهبودی پس از عمل به روش زیر عضله ای کمی طولانی تر است (دو تا سه روز ) و ممکن است درد و ناراحتی روزهای اول پس از عمل در آن کمی...