​ سه عمل اصلی در جراحی سینه برای کوچک کردن سینه 1- کوچک کردن سینه عمل جراحی سینه برای کاهش اندازه سینه های بزرگ 2- قرار دادن نوک سینه در وضعیتی طبیعی تر 3- تبدیل اندازه هاله (ناحیه رنگی دور نوک...