دورنمای زیبازیر بارون بشنیم تا حسابی خیس بشیم

سیب سرخ عشق رو با ولع بخوریم

پنجره ای واسه دیدار هم بشییم