میگم و دوباره میگم ...میگم از تو باور و یقین یک خوب مهربونو داشتن میگم از رسیدن , نه از رفتن و پی هوسها بودن

میگم از با تو بودن , نه بی تو بودن میگم از عاسقانه ها سرودن و خووندن , ...