پروتز های سینه را چند وقت یک بار بایدتعویض کرد؟ هرچند پروتز های سینه طوری ساحته شده اند که تا مدت های بسیار طولانی دوام بیاورند ولی از نظر اداره غذا و داروی آمریکا پروتزهای سینه در طول عمر باید ...