بازتاب سریع اعمال ما در زندگیمان!

فرآوری: محمدی
بخش قرآن تبیان
این یک سنت همیشگی است، نیکی*ها و بدی ها سرانجام به خود انسان باز می*گردد، هر ضربه*ای که انسان می*زند بر پیکر خویشتن زده...