فناوری*های پوشیدنی در سال 2015 را بیشتر بشناسیم
فناوری اطلاعات > ارتباطات - ایسنا نوشت:


اگرچه نهضت تکنولوژی*های پوشیدنی تقریبا در سال گذشته میلادی آغاز شد اما نمایشگاه امسال سی*ئی*اس...