محل قرار دادن پروتز یکی از دو محل زیر است: پروتز زیر غده ای: روی عضله جداره قفسه سینه و زیر بافت غدد پستان پروتز زیر عضله ای: زیر عضله جداره قفسه سینه درست روی قفسه سینه محل زدن برش جراحی برای کار...