تناسب تحصیلی چقدر اهمیت دارد؟


اکرم اشرفی نژاد
بخش کلوب ازدواج تبیان
تحصیلات

اگر چه میزان تحصیلات نمیتواند تضمین کننده روابط معقول و سلامت روانی افراد باشد و الزاما با رشد...