طنز و کاریکاتور > طنز - محمد رضا احمدی


خبر آنلاین
داشتيم فكر مي كرديم كه وقتي معوقات سيستم بانكي بيش از 90 ميليارد تومن باشد و هر دم از اين باغ

بري برسد و رقمي اعلام شود از...