وب سایت اختصاصی دانش فیزیک ایران


امروزه بطور گستردهای از این نظریه در مباحث تحقیقی اختر فیزیک استفاده میشود. در بررسی ماده بین ستارهای، ماده بین سیارهای، بادهای خورشیدی، تاج خورشید،...