بونسای پورتولاکاریا افرامیرسیم به یک بونسای بسیار مقاوم به نام بونسای جِید (Jade bonsai) که عموما آن را به نام بونسای پورتولاکاریا افرا (Portulacaria afra bonsai) نیزمیشناسند.البته در خیلی از منابع...