بهروز افخمی" قصه*گو روایت شد
بهروز افخمی


بخش سینما و فیلم تبیان
«نمی*دانستیم قرار است كار بزرگی انجام بدهیم»

بهروز افخمی با تاخیر 45 دقیقه*ی؛ دهم مرداد ماه به مراسم...