صحبت کردن آقایون و خانم ها پیش دوستان با تلفن ( طنز )

صحبت کردن آقایون پیش دوستاشون وقتى همسرشون باهاشون تماس میگیره :


_بله؟؟؟؟

مگه نگفتم زنگ نزن بهم سرم شلوغه؟؟؟؟

...