پاييز ثانيه ثانيه مي گذرد.يادت نرود اينجا كسي هست كه به اندازه ي تمام برگهاي رقصان پاييزي برايت آرزوهاي خوب دارد:-kaktoos