مدت زمان دوران نقاهت پس از عمل اسلیو معده و رژیم غذایی برای همه این افراد به یک صورت خواهد بود. زیرا این رژیم پس از عمل اسلیو بوده و در واقع هدف یکی است. به طور کلی باید بگوییم افرادی که موفق نشده...