گسترش فرهنگ و يا همان فرهنگ*سازي بيمه مطلبي است كه سال*هاي سال در مورد آن بحث شده و تمام دست*اندركاران و مسوولان ذي*صلاح بر آن تاكيد دارند اما تاكنون كار جدي در جهت ارتقاي فرهنگ بيمه انجام نشده است و...