شاید که تو حق داری .از من بگذری به سادگی.شاید که تاوان منه این حقیقت که دوستم نداری.شاید که تو حق داری.از دست من دلگیر بشی.منو ببینی و چشماتوبه روم ببندی.شاید که تو حق داری نشنوی صدامواین بغض تکراری...