استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه*گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود. * *
پیشرفت بیمه در یک کشور، می*تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس*اندازهای بزرگ شود و در...