آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران مهمان زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان شدبه دنبال دعوت جناب آقای زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، جناب آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران...