بسیاری از افراد ترس از پرواز را در طول پرواز داخلی ویا پرواز خارجی تجربه کرده*اند و یا حداقل شما در بین اطرافیان خود دیده*اید. افرادی که این ترس یا به*اصطلاح پزشکی "فوبیا" را دارند تا جایی که امکان...