درس دومنتایج سه مطالعه انجام شده موید این واقعیت است که بیشترین مصرف آب در کشتزارها اتفاق می افتد و ردپای آب در کارخانجات کمترین مقدار را به خود اختصاص می دهد. بیشترین آب آبی در آبیاری محصولات...