از آنجاییکه یکی از توافقنامه های مهم در راستای تسهیل تجارت جهانی ، پذیرش گزارشات آزمون آزمایشگاه ها می باشد ، لذا ساختار و دلایل وجود ارگان ilac ( همکاری اعتبار بخشی بین المللی آزمایشگاهی )...