شرکت ICS تاکنون موفق به برگزاری چندین دوره آموزشی آشنایی با ویرایش جدید استاندارد ملی شماره ۵ برای کلیه مدیران کیفی و کارشناسان آزمایشگاه های استاندارد ، مدیران فنی و کارشناسان میکروبیلوژی ، مدیران...