خیلی جالب بود مطلبی که درمورد سازگاری باکتری ها با بدن بود و واقعا سوال برانگیز هست که چطور همچین هماهنگی مهم و پیچیده ای بین یک پروکاریوت و یک یوکاریوت پیچیده به وجود امده وچه پاسخی میشه براش پیدا...