هنر مجسمه سازی یکی از هنرهای دستی اصیل قدیمیه که هم تو ایران و هم تو سایر کشورهای جهان قدمت هزار ساله داره. ساخت مجسمه در دوران باستان جنبه تزیینی و دکوری نداشت و معمولا پادشاهان و فراعنه برای اینکه...